Kosakata Mandarin Tentang Perdagangan


 wài mào                       
 1. 外  贸  perdagangan luar negerizhènɡ cè         
  2. 政  策  kebijakan


shí shī           
 3. 实  施  pelaksanaan


mào yì           
 4. 贸 易  perdagangan


pínɡ děnɡ hù lì                         
 5. 平   等  互 利  keuntungan yang sama rata


hù tōnɡ yǒu wú                                  
6. 互  通   有 无  hubungan timbal balik tanpa syarat


yuán zé       
 7. 原  则  prinsip


zuò fǎ      
 8. 作 法  metode


fēn qī fù kuǎn                 
 9. 分 期 付  款   pembayaran kredit


dài kuǎn        
 20. 贷  款   pinjaman


fānɡ zhēn             
 21. 方   针   kebijaksanaan

shuānɡ fānɡ           
  22. 双    方   kedua pihak


ɡuì ɡuó           
 23. 贵  国  negara anda


zī jīn     
24. 资  金  modal


wài zī           
 25. 外 资  modal asing


hánɡ qínɡ           
 26. 行   情   harga pasar


lai liào jiā ɡōnɡ                                            
 27.来  料   加  工   proses pembuatan dengan bahan dasar dari klien


lì lǜ          
28. 利 率  suku bunga


chénɡ tào                
 29. 成   套  satu set lengkap


bǔ chánɡ mào yì                      
30. 补 偿   贸 易  perdagangan kompensasi


hé zī jīnɡ yínɡ                    
31. 合 资  经   营    perusahaan patungan


lai yànɡ dìnɡ zhì                                                   
 32. 来  样   定   制  pembuatan yang disesuaikan dengan contoh dari klien


mào yì é                     
 33. 贸 易 额 transaksi perdagangan


ɡuī ɡé           
 34. 规 格  spesifikasi


zhǐ dìnɡ bāo zhuānɡ                 
 35. 指  定   包   装    pengepakan khusus


shānɡ qià         
36.   商   洽  negosiasi


línɡ bù jiàn        
 38. 零  部  件   komponen


jìn xínɡ                  
 39. 进  行    dalam pelaksanaan


dì yì liú             
40. 第 一  流  kelas pertama发表评论

0 评论