Suara Mandarin
percakapan

A. Greeting  zǎo ān   早 安  zǎo ān   早 安  Good Morning wǔ ān  午 安  wǔ ān  午 安  Good Afternoon zhè shì        这  是 julie nǐ hǎo  你  好  nǐ hǎo  你  好  How do you do? nǐ hǎo ma    你  好 吗 ? How are you? wǒ hěn hǎo   xiè xiè   Nà nǐ ne    我  很  好 , 谢  谢 。那 你 呢 ? I&#…

Continue Reading
Load More That is All