Suara Mandarin
Hanyu 1

nǐ  xìnɡ shén me   ?   你 姓   什么? Kamu marga apa?  Wǒ xìnɡ wánɡ    我 姓   王。 Marga saya Wang. tā xìnɡ shén me     他 姓   什么 ? Dia marga apa? Tā xìnɡ zhānɡ    他 姓    张。 Marga dia Zhang. lǎo shī xìnɡ shén me  ? 老   师    姓 …

Continue Reading

我 ( wǒ ) 是 ( shì ) 学 ( xué ) 生 ( shēng ) 。 Saya adalah Murid. 爸 ( bà ) 爸 ( ba ) 是 ( shì ) 老 ( lǎo ) 师 ( shī ) 。 Papa adalah guru. 叔 ( shū ) 叔 ( shū ) 是 ( shì ) 警 ( jǐng ) 察 ( chá ) 。 Paman adalah polisi. 妈 ( mā ) 妈 ( mā ) 是 ( shì ) 医 ( yī )…

Continue Reading

我 ( wǒ ) 是 ( shì ) 王 ( wáng ) 小 ( xiǎo ) 华 ( huá ) 。 Saya adalah Wang Xiao Hua. 他 ( tā ) 是 ( shì ) 我 ( wǒ ) 爸 ( bà ) 爸 ( bà ) 。 Dia adalah Papa saya. 她 ( tā ) 是 ( shì ) 我 ( wǒ ) 妈 ( mā ) 妈 ( mā ) 。  Dia adalah Mama saya. …

Continue Reading
Load More That is All