259 Kosakata Bahasa Mandarin Tentang Pabrik

259 Kosakata Bahasa Mandarin Tentang Pabrik

suara mandarin
0 • perbaikan mesin 机修 jīxiū
 • workshop 车间 chējiān
 • Kantor 办公室 bàngōngshì
 • laboratorium (Quality control) 品控 pǐn kòng
 • KTU 综合办主仸 zònghé bàn zhǔrèn
 •  Pabrik pengolahan CPO 压榨厂 yāzhà chǎng
 • assistant workshop 机修主管 jīxiū zhǔguǎn
 • Pabrik 工厂 gōngchǎng
 • struktur organisasi pabrik 压榨厂结极 yāzhà chǎng jiégòu
 • departemen produksi 生产部 shēngchǎn bù
 • elektrik 电机 diànjī
 • laboratorium 实验室 shíyàn shì
 • Gudang 仓库 cāngkù
 • Operator 操作工 cāozuò gōng
 • Analis 分析员 fēnxī yuán
 • mandor 工头 gōngtóu
 • sampel boy 取样员 qǔyàng yuán
 • operator elektrik 电工 diàngōng
 • Montir 机修工 jīxiū gōng
 • tukang kebun 园丁 yuándīng
 • HRD 人力资源部 rénlì zīyuán bù
 • assistant 助理,主管 zhùlǐ, zhǔguǎn
 • assistant produksi 生产主管 shēngchǎn zhǔguǎn
 • assistant laboratorium/ QC 品控主管 pǐn kòng zhǔguǎn
 • assistant workshop 机修主管 jīxiū zhǔguǎn
 • assistant elektrik 机电主管 jīdiàn zhǔguǎn
 • assistant HRD 人力主管 rénlì zhǔguǎn
 • assistant gudang 仓库主管 cāngkù zhǔguǎn
 • kepala pabrik 厂长 chǎng zhǎng
 • assisten mill manager 厂长助理 chǎng zhǎng zhùlǐ
 • Manager 经理 jīnglǐ
 • general manager 总经理 zǒng jīnglǐ
 • Supir 司机 sījī
 • staff 职员 zhíyuán
 • Produksi 生产 shēngchǎn
 • mulai proses (produksi) 开始生产 kāishǐ shēngchǎn
 • berhenti proses 停车 tíngchē
 • peralatan 设备 shèbèi
 • Listrik 电子 diànzǐ
 • mesin 机器 jīqì
 • Bahan 材料 cáiliào
 • bahan baku 原料 yuánliào
 • buah kelapa sawit 棕榈果 zōnglǘ guǒ
 • minyak sawit 棕榈油 zōnglǘ yóu
 • Kernel 棕榈仁 zōnglǘ rén
 • shell (cangkang) 果壳 guǒ ké
 • biji (nut) 果核 guǒ hé
 • fiber 纤维 xiānwéi
 • tandan matang 熟果 shú guǒ
 • tandan mengkal 欠熟果 qiàn shú guǒ
 • tandan mentah 不熟果 bù shú guǒ
 • tandan terlalu matang 超熟果 chāo shú guǒ
 • tandan kosong (empty bunch) 空果串 kōng guǒ chuàn
 • tandan busuk 烂果 làn guǒ
 • tandan tangkai panjang 长柄果 cháng bǐng guǒ
 • tandan sakit/ partenocarfi 病果 bìng guǒ
 • tandan lama 久果 jiǔ guǒ
 • tandan kotor 脏果 zàng guǒ
 • tandan (tandan)petani 农民果子 nóngmín guǒzi
 • tandan luar 外采果 wài cǎi guǒ
 • Grading 分级 fēnjí
 • potong berat buah luar 外采果扣重 wài cǎi guǒ kòu zhòng
 • pembayaran buah luar 外采果付款 wài cǎi guǒ fùkuǎn
 • loading ramp 卸果台 xiè guǒ tái
 • Timbangan 地磅 dìbàng
 • loading buah 卸果 xiè guǒ
 • Sterilizer 杀酵灌 shā jiào guàn
 • cages/ lori 抖车 dǒu chē
 • Tresher 脱粒机 tuōlì jī
 • digester 消化管 xiāohuà guǎn
 • mesin press 压榨机 yāzhà jī
 • Crude oil tank (COT) 毛油灌 (COT) máo yóu guàn
 • vibrator screen 振动筛 zhèndòng shāi
 • tanki clarifikasi 过滤罐 guòlǜ guàn
 • POT (pure oil tank) 清油灌 qīngyóu guàn
 • sludge tank 沉淀灌 chéndiàn guàn
 • vaccum dryer 真空干燥 zhēnkōng gānzào
 • decenter 三相离心机 sān xiàng líxīn jī
 • solid decenter 三相离心机的固体 sān xiàng líxīn jī de gùtǐ
 • generator 发电机 fādiàn jī
 • Turbin 涡轮 wōlún
 • tangki 灌 guàn
 • safety valve 安全阀 ānquán fá
 • tabung (hopper)uap 汽包 qì bāo
 • pipa uap 蒸汽管道 zhēngqì guǎndào
 • ACU 电瓶 diànpíng
 • Panel 控制柜 kòngzhì guì
 • tangki storage 油罐 yóu guàn
 • helm safety 安全帽 ānquán mào
 • sarung tangan 手套 shǒutào
 • ruang generator 发电房 fādiàn fáng
 • generator diesel 柴油发电机 cháiyóu fādiàn jī
 • generator uap turbin) 蒸汽发电机 zhēngqì fādiàn jī
 • boiler 锅炉 guōlú
 • Cyclon 沙克龙 shā kè lóng
 • polishing drum 抛光 pāoguān
 • riplle mill 棕核破碎 zōng hé pòsuì
 • fibre cyclon 纤维风选分离系统 xiānwéi fēng xuǎn fēnlí


 • System 系统 xìtǒng
 • Fan 风扇 fēngshàn
 • Hydrocyclone 水利风选 shuǐlì fēng xuǎn
 • Claybath 泥浆分离系统 níjiāng fēnlí xìtǒng
 • bahan kimia 化学品 huàxué pǐn
 • Bakteri 细菌 xìjùn
 • bakteri anaerobik 无氧细菌 wú yǎng xìjùn
 • bakteri aerobik 需氧细菌 xū yǎng xìjùn
 • kontraktor 承包商 chéngbāo shāng
 • Sounding 打尺 dǎ chǐ
 • mengambil sampel 取样品 qǔ yàngpǐn
 • Sampel 样品 yàngpǐn
 • sand trap 沉沙灌 chén shā guàn
 • losses(kehilangan) 损失 sǔnshī
 • losses minyak 棕油损失 zōng yóu sǔnshī
 • losses kernel 棕仁损失 zōng rén sǔnshī
 • mutu (quality) 质量 zhìliàng
 • mutu produk 品质 pǐnzhí
 • dispatch CPO 发棕油 fā zōng yóu
 • dispatch kernel 发棕仁 fā zōng rén
 • pelabuhan 码头 mǎtóu
 • mutu minyak 棕油的质量 zōng yóu de zhìliàng
 • mutu kernel 棕仁的质量 zōng rén de zhìliàng
 • pH pH 值 pH 
 • nilai FFA FFA 的值 FFA de zhí
 • nilai DOBI DOBI 的值 DOBI de zhí
 • kadar kotoran 杂质量 zá zhí liàng
 • kadar air 水分含量 shuǐfèn hánliàng
 • water treatment 水处理 shuǐ chǔlǐ
 • indicator Poliphenol 酚酞 fēntài
 • solar 柴油 cháiyóu
 • Bensin 汽油 qìyóu
 • Alat Pelindung Diri (APD) 安全防护用品 ānquán fánghù yòngpǐn
 • Rantai 链条 liàntiáo
 • administrasi 行政 xíngzhèng
 • Udara 空气 kōngqì
 • oksigen 氧气 yǎngqì
 • spektrofotometer 紫外分光光度计 zǐwài fēnguāng guāngdù jì
 • Shift 轮班 lúnbān
 • gear 齿轮 chǐlún
 • Bearing 轴承 zhóuchéng
 • dum truck 翻斗卡车 fāndǒu kǎchē
 • tekanan 压力 yālì
 • uap air 蒸汽 zhēngqì
 • pipa air 水管 shuǐguǎn
 • Kran 阀门 fámén
 • minyak pelumas 机油 jīyóu
 • truck tangki 油罐车 yóu guàn chē
 • hidrolik 液压 yèyā
 • screw press 榨膛 zhà táng
 • karet seal 橡胶垫 xiàngjiāo diàn
 • Baut 螺丝 luósī
 • kalkulator 计算机 jìsuànjī
 • AC 空调 kòngtiáo
 • labu Erlenmeyer 锥形瓶 zhuī xíng píng
 • labu takar 容量瓶 róngliàng píng
 • cawan 坩埚 gānguō
 • pipet 滴定管 dīdìngguǎn
 • tabung reaksi 试管 shìguǎn
 • gelas reaksi/ gelas beker 烧杯 shāobēi
 • buret 滴定管 dīdìngguǎn
 • buret digital 电子滴定器 diànzǐ dīdìng qì
 • metode titrasi 滴定办法 dīdìng bànfǎ
 • metode soxlet 蒸馏萃取的办法 zhēngliú cuìqǔ de bànfǎ
 • plastic sampel 塑料用品 sùliào yòngpǐn
 • hotplate 磁力搅拌器 cílì jiǎobàn qì
 • sentrifuse 离心机 líxīn jī
 • gelas ukur 量筒 liángtǒng
 • voltmeter 电压表 diànyā biǎo
 • Ampermeter 电流表 diànliúbiǎo
 • thermometer 温度表 wēndù biǎo
 • Blender 破碎机 pòsuì jī
 • oven 烘干机 hōng gān jī
 • timbangan analitik 电子称 diànzǐ chēng
 • kalkulator 计算机 jìsuànjī
 • gelas ukur 量筒 liángtǒng
 • Segel 封条 fēngtiáo
 • pH lakmus pH 试纸 pH shìzhǐ
 • standar 标准 biāozhǔn
 • Label 标签 biāoqiān
 • thermometer 温度计 wēndùjì
 • Suhu 温度 wēndù
 • Massa jenis 密度 mìdù
 • limbah cair 污水 wūshuǐ
 • kolam limbah 污水池 wūshuǐ chí
 • peralatan mudah pecah 易碎设备 yì suì shèbèi
 • peralatan listrik 电器设备 diànqì shèbèi
 • proses penjualan 销售过程 xiāoshòu guòchéng
 • penyebab 导致 dǎozhì
 • Peraturan 规定 guīdìng
 • kerusakan 破坏 pòhuài
 • Mengawasi 监督 jiāndū
 • pengujian 测试 cèshì
 • Analisa 分析 fēnxī
 • pemeriksaan 检查 jiǎnchá
 • Pengendalian 控制 kòngzhì
 • NaOH(caustik soda) 火碱 huǒ jiǎn
 • H2SO4 硫酸 liúsuān
 • H2O 水 shuǐ


 • CO2 二氧化碳 èryǎnghuàtàn
 • NH3 氨气 ān qì
 • Heksana 乙烷 yǐ wán
 • garam 盐 yán
 • KIO3 碘化钾 diǎnhuàjiǎ
 • AgCl 氯化银 lǜ huà yín
 • KOH 氢氧化钾 qīng yǎnghuà jiǎ
 • HCl 盐酸 yánsuān
 • air condensate 冷凝水 lěngníng shuǐ
 • exhaust 蒸汽排出 zhēngqì páichū
 • Efesiensi 效率 xiàolǜ
 • sortasi 挑选分类 tiāoxuǎn fēnlèi
 • Rantai 链子 liànzi
 • motor 电机 diànjī
 • gear box 变速器 biànsùqì
 • kecepatan 速度 sùdù
 • Kapasitas 容量 róngliàng
 • prinsip mesin 机器的原则 jīqì de yuánzé
 • cerobong asap 烟囱 yāncōng
 • cerobong uap 蒸汽烟筒 zhēngqì yāntǒng
 • Merebus 煮 zhǔ
 • pengeringan 干燥 gānzào
 • Stock 库存 kùcún
 • stock CPO 棕油库存 zōng yóu kùcún
 • stock kernel 棕仁库存 zōng rén kùcún
 • OER 出油率 chū yóu lǜ
 • KER 出仁率 chū rén lǜ
 • finance 财务部 cáiwù bù
 • Purchasing 采购部 cǎigòu bu
 • logistic 物流部 wùliú bù
 • Pemanasan 加热 jiārè
 • sumber air 水源 shuǐyuán
 • masuk kerja 上班 shàngbān
 • pulang kerja 下班 xiàbān
 • lembur kerja 加班 jiābān
 • cuti 休假 xiūjià
 • Libur 放假 fàngjià
 • mangkir 旷工 kuànggōng
 • Laporan 报告 bàogào
 • sepatu safety 安全鞋 ānquán xié
 • sarung tangan karet 塑料手套 sù lào shǒutào
 • kain majun 抹布 mābù
 • pompa air 水泵 shuǐbèng
 • mesin las listrik 电焊机 diànhàn jī
 • motor hidrolik 液压发动机 yèyā fādòngjī
 • kacamata safety 安全眼罩 ānquán yǎnzhào
 • kawat las 焊条 hàntiáo
 • compressor udara 空气压缩机 kōngqì yāsuō jī
 • Seal 油封 yóufēng
 • timbangan duduk 度量衡 dùliànghéng
 • main shaft 主轴 zhǔzhóu
 • form permintaan barang 请购单 qǐng gòu dān
 • form surat pengantar barang 送货单 sòng huò dān
 • kotak P3K 急救药箱 jíjiù yào xiāng
 • reducer 同心变径 tóngxīn biàn jìng
 • masker kain 布口罩 bù kǒuzhào
 • Paku 钉子 dīngzi
 • kabel 电线 diànxiàn
 • Stabilizer 稳压器 wěn yā qì
 • mata grinda 砂轮片 shālún piàn
 • mechanical seal 机封 jī fēng
 • sikat kawat 钢丝刷 gāngsī shuā

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)