Daftar Kosakata New HSK 3 (Vocabulary New HSK 3) Pinyin and Terjemahan

suara mandarin
By -
0

 Daftar Kosakata New HSK 3 (Vocabulary New HSK 3) Pinyin and Terjemahan terdiri dari 973 kata.

Plus Kosakata New HSK 1 dan New HSK 2 


No

Chinese

Pinyin

English

1

爱心

àixīn

love

2

安排

ānpái

arrange

3

安装

ānzhuāng

install

4

àn

press; push; check; restrain

5

按照

ànzhào

according to

6

把(介)

bǎ

(particle marking the following noun as a direct object)

7

把(量)

bǎ

(measure word)

8

把握

bǎwò

grasp

9

白(副)

bái

without results; in vain; waste efforts

10

白菜

bái cài

Chinese cabbage

11

班级

bān jí

class

12

bān

turn; move

13

搬家

bān jiā

move; move house

14

bǎn

board; plank; shutter

15

办理

bànlǐ

handle

16

bǎo

defend; protect; keep; guarantee; ensure

17

保安

bǎo ān

security guard; public security; ensure safety

18

保持

bǎochí

keep

19

保存

bǎocún

Preservation

20

保护

bǎohù

protect

21

保留

bǎoliú

Retain

22

保险

bǎoxiǎn

Insurance

23

保证

bǎozhèng

ensure

24

报(名)

bào

newspaper; periodical; journal; report; telegram

25

报到

bàodào

register,check in

26

报道

bàodào

report

27

报告

bàogào

Presentation

28

bèi

Back

29

北部

běi bù

north

30

背(名)

bèi

back of the body; back side of an object

31

背后

bèi hòu

behind; at the back; in the rear

32

bèi

cover

33

被子

bèizi

quilt

34

本来

běnlái

originally

35

本领

běnlǐng

ability

36

本事

běnshi

Skill

37

比较

bǐjiào

compare

38

比例

bǐlì

Proportion

39

比赛

bǐsài

Match

40

必然

bìrán

Inevitable

41

必要

bìyào

necessary

42

变化

biànhuà

change

43

变为

biàn wéi

become; turn into; change into

44

标题

biāotí

title; heading

45

标准

biāozhǔn

standard

46

表达

biǎodá

Expression

47

表格

biǎogé

form

48

表面

biǎomiàn

surface

49

表明

biǎomíng

Indicate

50

表现

biǎoxiàn

performance

51

表演

biǎoyǎn

perform

52

并(副、连)

bìng

and; also; equally; simultaneously; side by side

53

并且

bìngqiě

also

54

播出

bō chū

broadcast; on the air

55

播放

bōfàng

play

56

不必

bú bì

need not; not have to

57

不断

búduàn

Constantly

58

不论

bú lùn

whether; no matter; whether or

59

bǔ

repair; mend; patch; supply; make up for

60

补充

bǔchōng

supplement

61

不安

bù’ān

Uneasy

62

不得不

bùdébù

Cannot but

63

不光

bù guāng

not only

64

不仅

bùjǐn

not only

65

bù

cloth

66

bù

step; stage; walk; foot

67

bù

unit; ministry; department;  part; section

68

部门

bùmén

department

69

部长

bù zhǎng

minister; head of a department

70

才能

cái néng

talent; ability; gift

71

采取

cǎiqǔ

take, adpopt

72

采用

cǎi yòng

put to use; adopt; use; employ

73

彩色

cǎi sè

multicolour; colour

74

曾经

céngjīng

once

75

产生

chǎnshēng

produce

76

长城

Chángchéng

The Great Wall

77

长处

cháng chù

strength; forte; strong point

78

长期

cháng qī

over a long period of time; long-term

79

chǎng

factory; mill; plant; works

80

场合

chǎnghé

occasion

81

场所

chǎngsuǒ

place

82

超级

chāojí

super

83

cháo

towards

84

chǎo

Noisy

85

吵架

chǎojià

quarrel

86

衬衫

chènshān

shirt

87

衬衣

chèn yī

shirt

88

称为

chēng wéi

call; be called; be known as

89

成功

chénggōng

Success

90

成果

chéngguǒ

Achievements

91

成就

chéngjiù

achievement

92

成立

chénglì

establish

93

成熟

chéngshú

mature

94

成员

chéngyuán

member

95

成长

chéngzhǎng

Grow up

96

chéng

city; town

97

城市

chéngshì

City

98

程度

chéngdù

degree

99

持续

chíxù

Continued

100

充满

chōngmǎn

full of

101

zhòng

heavy

102

chū

beginning; start; basis; at the beginning of

103

初(初一)

chū chū yī)

prefix (first grade of junior high school )

104

初步

chūbù

preliminary

105

初级

chūjí

primary

106

初中

chū zhōng

junior high school

107

除了

chúle

except

108

处理

chǔlǐ

Handle

109

chuán

pass; pass on; hand down; impart; spread; transmit

110

传播

chuánbō

spread

111

传来

chuán lái

came; come through

112

传说

chuánshuō

Legend

113

创新

chuàngxīn

innovate

114

创业

chuàngyè

carve out

115

创造

chuàngzào

create

116

创作

chuàngzuò

A literary creation

117

从来

cónglái

Always

118

从前

cóngqián

before

119

从事

cóngshì

Be engaged in

120

cūn

village; hamlet

121

cún

Deposit

122

存在

cúnzài

existence

123

错误

cuòwù

error

124

达到

dádào

Achieve

125

打破

dǎ pò

break; smash

126

打听

dǎting

Inquire

127

大概

dàgài

Probably

128

大使馆

dàshǐguǎn

Embassy

129

大约

dàyuē

about

130

大夫

dàifu

Doctor

131

dài

substitute; replace; take the place of

132

代表

dàibiǎo

representative

133

代表团

dài biǎo tuán

delegation; mission; deputation

134

带动

dài dòng

drive; spur

135

带领

dàilǐng

lead

136

单元

dānyuán

unit

137

当初

dāngchū

Original

138

当地

dāngdì

Local

139

当然

dāngrán

Of course

140

当中

dāng zhōng

among; in the middle; in the centre

141

dāo

knife

142

导演

dǎoyǎn

director

143

到达

dàodá

Arrive

144

到底

dàodǐ

To the end

145

得分

dé fēn

score

146

等待

děngdài

wait for

147

底下

dǐ xià

under; below; beneath

148

地区

dìqū

region

149

电视剧

diàn shì jù

TV series; television drama

150

电视台

diàn shì tái

TV station

151

电台

diàntái

radio station

152

电子邮件

diànzǐyóujiàn

E-mail

153

diào

transfer; shift; move

154

调查

diàochá

investigation

155

dìng

conclude; draw up; order; revise

156

定期

dìngqī

regular

157

东部

dōng bù

east

158

动力

dònglì

power, motivation

159

动人

dòng rén

moving; touching

160

读者

dú zhě

reader

161

短处

duǎn chù

shortcoming; demerit

162

短裤

duǎn kù

shorts

163

短期

duǎn qī

short term

164

duàn

break

165

队员

duì yuán

team member

166

对待

duìdài

treat

167

对方

duìfāng

Other party

168

对手

duìshǒu

Opponent

169

对象

duìxiàng

object

170

dùn

Meal

171

发表

fābiǎo

Publish

172

发出

fā chū

issue; send out; give off; emit

173

发达

fādá

developed

174

发动

fādòng

Launch

175

发明

fāmíng

Invention

176

发生

fāshēng

Happen

177

发送

fā sòng

send; transmit; dispatch; ship; forward

178

发言

fāyán

speak

179

发展

fāzhǎn

Development

180

反对

fǎnduì

Opposition

181

反复

fǎnfù

Repeatedly

182

反应

fǎnyìng

reaction

183

反正

fǎnzhèng

anyway

184

范围

fànwéi

Range

185

方式

fāngshì

mode

186

fáng

guard against; defend

187

防止

fángzhǐ

Prevent

188

房东

fángdōng

landlord

189

房屋

fáng wū

houses; buildings; tenement

190

房租

fáng zū

rent

191

访问

fǎngwèn

Visit

192

放到

fàng dào

put to; put into

193

飞行

fēi xíng

flight; flying

194

fèi

fee; cost

195

费用

fèi yòng

cost; expenses; outlay

196

分别

fēnbié

part

197

分配

fēnpèi

distribution

198

分组

fēn zǔ

grouping

199

丰富

fēngfù

rich

200

风险

fēngxiǎn

risk

201

否定

fǒudìng

negative

202

否认

fǒurèn

deny

203

服装

fúzhuāng

costume; dress

204

fú

blessing; good fortune

205

父母

fù mǔ

father and mother; parents

206

父亲

fùqīn

father

207

fù

pay; commit; hand over

208

负责

fùzé

Be responsible for

209

复印

fùyìn

To copy

210

复杂

fùzá

complex

211

fù

rich

212

改进

gǎijìn

Improvement

213

改造

gǎi zào

transform; reform

214

概念

gàiniàn

concept

215

gǎn

catch up with

216

赶到

gǎn dào

arrived; get to

217

赶紧

gǎnjǐn

Quickly

218

赶快

gǎnkuài

Come on

219

gǎn

dare

220

感冒

gǎnmào

Cold

221

感情

gǎnqíng

feeling

222

感受

gǎnshòu

feel

223

干吗

gàn má

Why

224

高速

gāo sù

high speed

225

高速公路

gāosùgōnglù

Expressway

226

告别

gàobié

farewell

227

歌迷

gē mí

fan

228

歌声

gē shēng

singing

229

歌手

gē shǒu

singer; vocalist

230

个人

gèrén

personal

231

个性

gèxìng

personality

232

gè